TJENESTAR

Vi vil etter beste evne bidra til ei verdig gravferd, og være en avlastning for den nærmeste familien i tida etter at ein nær slektning har gått bort.

• Henteteneste ved dødsfall i heimen
• Konferanse i våre lokalar, i dykkar heim eller pr. telefon
• Stell av avdøde samt nedlegging i kiste
• Ordning av formalitetar – melding av dødsfall til skifteretten, søknad om gravferdsstønad m.m.
• Formidling av dødsannonsar/takkeannonsar
• Syning/båreandakt
• Formidling av kontakt med prest eller taler
• Kontakt med kyrkjer og kapell
• Formidling av organist, solistar og forsongarar
• Utforming og trykking av program
• Formidling av Blomar/dekorasjonar
• Kister og tilbehør
• Askeurner
• Minnesamvær/catering
• Bestilling av og vidareformidling av tidspunkt for urnenedsetting
• Gravmonument – inskripsjon på og/eller istandsetting av eksisterande monument (formidling)
• Midlertidig gravmonument (trekors) Utstyr til grava
• Transport av kiste/urne i inn- og utland

Adresse:

DØGNVAKT

908 70 379